Ordensreglement

Ordensreglement

Her kan du læse vores fulde ordensreglement for De Hvide Svaner Camping.


Forord
På De Hvide Svaner (DHS), bor der mange mennesker på et begrænset areal i perioden ca. 15. marts – ca. 15. november. Der er tilsyn på pladsen alle døgnets timer samt video-overvågning. Vi er alle sammen forskellige, med forskellige vaner, og det er netop noget af charmen ved camping.
Netop derfor, er vi nødt til at have nogle regler på pladsen, regler som vi alle skal følge, både fastliggere og turister.
Ordensreglementet er bl.a. en del af campingreglementet, udfærdiget af miljøministeriet.
Lejrchefen, (LC), er myndigheden på DHS.
LC/Receptionen på DHS skal kontaktes ved tvivlsspørgsmål/tolkning af ordensreglement.
Udenfor receptionens åbningstid kan LC kontaktes på 5544 2415 eller på mail info@dehvidesvaner.dk.
Vi forventer at alle gæster efterlever ordensreglementet, og foregår med det gode eksempel, og samtidig guider og hjælper andre i forhold til dette, alternativt kontakter receptionen.
I forhold til skadedyr henstiller vi til, at man ikke fodrer dyr og fugle, at man ikke smider skrald eller stiller affaldsposer på pladsen, men afleverer dette i vores serviceområde ved Karrebækvej. Her er opstillet containere til restaffald/småt brændbart, til glas/flasker og metal. Alt andet affald/storskrald skal afleveres på genbrugspladsen i Næstved.
Det er ikke tilladt at have folkeregister adresse på DHS.
Alle former for handel på pladsen er forbudt, uden tilladelse fra LC.
Det er ikke tilladt at udleje, fremleje/bytte campingvogn/ferie.

Nedenstående er et udsnit af fastliggerreglerne samt nogle linjer til brug for turister på pladsen. Fastliggere kan til enhver tid finde de fulde ordensreglement i deres ordrebekræftelse for sæsonen.


Den lejede plads
DHS er anlagt i et unikt, naturligt miljø ved Karrebæk Fjord, Saltø Å og Borgnakkeskoven med adskillige gravhøje dateret til Margrethe d. 1.´s tid.
Vi er derfor underlagt flere beskyttelseslinjer så som kystbeskyttelse, Natura 2000 og fortidsminder.
Ordensreglementet er derfor gældende på hele DHS fra indkørsel til fjorden, og skal naturligvis overholdes.
Intet må fremstå skæmmende i det åbne, naturlige rum, det skal være ensartet og må ikke fremstå med individuelt præg.
Der må ikke plantes, skoves, graves eller ændres på den lejede plads.
I DHS tilladelse fra Næstved Kommune fremgår det tydeligt, at der må opstilles en ren og præsentabel campingvogn, som skal kunne køre lovligt på offentlig vej. Vognen må opstilles med et fortelt med fast gulv, gulv må max. være 30 cm større i diameter end fortelt. Gulv skal være malet Umbra Grønt. Der må ligeledes opstilles et opbevaringstelt med fast gulv, malet Umbra Grønt. Terrasser, fliser, pavilloner samt andre anlæg er forbudt. Der må opstilles læsejl i skel. Hundehegn er kun tilladt såfremt at disse afskærmes med læsejl udvendig.
Afstandskrav på 1,5M til skel skal overholdes, gælder såvel campingvogn, telt samt opbevaringstelt. Campingvogns træk må dog gerne stå til skel.
Campingvognen skal være indregistreret til kørsel på offentlig vej. Hvis vognen ikke er indregistreret skal der monteres grøn id-plade med årsmærke, denne købes i receptionen.
DHS kræver en godkendt gastest hvert andet år. Gastest skal mod forlangende fremvises i receptionen.
Sæsongæster har pligt til at holde pladsen, dvs. slå græs, klippe hæk. Hæk skal trimmes 2 gange henover sæsonen, senest inden Sankt Hans og inden udgangen af September. Græs-/hækkeklipning er tilladt alle ugens dage i tidsrummet 10.00 - 12.00 samt 15.00 - 18.00, under hensyntagen til omkringliggende pladser. Græs-/hækaffald kan afleveres i det afmærkede område i serviceområdet, evt. poser skal tømmes, tomme poser i affaldscontainer. I det omfang det er muligt, afhenter DHS græs/hækaffald mandage og fredage. Græs skal være i klare plastposer. Løst græs/ikke klare affaldssække fjernes ikke.
Elkabel fra stander til vogn skal trækkes ved jorden, langs med hæk, med ret vinkel til vogn. Kabler, stik, m.v. skal være af CE-godkendt fabrikat.
Der må ikke være mere end 1 motorkøretøj på den lejede plads ad gangen.
Opladning af el-/hybridbiler må ikke foregå på pladsen. Vi henviser til ladestanderne på parkeringspladsen. Betaling via app.

En sæsonplads omfatter 2 voksne, børn og børnebørn under 18 år, samt gæstekort til daggæster. Daggæster må opholde sig på pladsen sammen med minimum én voksen lejer i tidsrummet 07.00 - 22.00. Overnattende gæster skal anmeldes og betales i receptionen inden overnatning. Udenfor åbningstid skal der straks sendes en mail til receptionen indeholdende adresse på pladsen samt navn(e) og telefonnummer på de overnattende gæster. Børn/unge må ikke overnatte uden voksen ledsager. Unge mellem 16-18 år må overnatte alene på DHS mod skriftlig accept fra forældre.


Kørsel
Max. 10 km/t overalt på pladsen. Gælder alle former for køretøjer. Ind- og udkørselsbomme er lukkede i tidsrummet 22.00 - 07.00. Enhver form for kørsel på pladsen i dette tidsrum er forbudt. Bemærk, flere af vejene på pladsen er ensrettede. Se oversigtskort.

Boldspil, mv.
Al leg der kræver plads eller kan være til gene for andre campister skal foregå på Kæmpehøj-området og ikke på vejene/mellem vognene. Derudover henviser vi til de 2 legepladser på området.

Pool-område
Ophold i poolområdet sker på eget ansvar, under gensidig hensyntagen. De skiltede instrukser i området skal efterleves. Børn til og med 15 år skal være ifølge med en voksen over 18 år. Blebørn skal være iført badeble. Glas og glasflasker må ikke medbringes i området. Overtrædelse af regler og instrukser kan medføre bortvisning fra området. Poolområdet er forbeholdt overnattende gæster på De Hvide Svaner Camping og der vil i løbet af åbningsperioden blive foretaget stikprøvekontrol på gæster i området.


Betaling  - salg og økonomi
DHS yder ikke kredit. Alt skal være betalt senest ved ankomst. Dette gælder også overnattende gæster. For sæsongæster udleveres bl.a. el-skema med aktuelt starttal. Det er lejers pligt at kontrollere at dette tal er korrekt. Lejer forpligter sig ligeledes til minimum 1 gang om måneden at aflæse og notere aktuelt målertal på det udleverede skema, samt fremvise dette mod forlangende fra DHS. Vi anbefaler alle, at aflæse måler når man tager hjem, og igen ved ankomst.
El-forbrug på fastliggerpladser afregnes med en startpakke på 100 kWh samt et acontobeløb. Ved større forbrug end 100 kWh skal der løbende tilkøbes elpakker af 10, 20, 50 eller 100 kWh. El-skema skal medbringes. Acontobeløb fratrækkes ved slutafregning.
Ovennævnte omkring el gælder ikke turister; her betales en fast strømpakke pr. overnatning.


Ansvar
Som gæst/lejer på DHS accepteres og efterleves ordensreglementet fra ankomst til afrejse. Det af lejer indførte på DHS henstår for lejers ansvar og risiko, inkl. beskadigelse på anden part og ejendele. Lejer har ansvar for sig selv, sine gæster, brug af faciliteter såsom servicebygninger, lege, pool og fællesarealer. DHS anbefaler at man privat har tegnet relevante forsikringer som sikkerhed forud for lejeaftalens indgåelse med DHS. LC er DHS øverste myndighed, og har det overordnede ansvar ift. drift og ordensreglement. LC's anvisninger skal følges. Gentagne overtrædelser af ovennævnte kan medføre bortvisning/ophævelse af lejeaftalen, uden yderligere kompensation. Sager kan forfølges i rejseklagenævnet.

 

Opdateret april 2023

Webdesign og udvikling / SYNERGI